Proiect co-finanțat din Programul Operațional Capital Uman 2014-2020


UNIUNEA NATIONALA A PATRONATULUI ROMAN, în calitate de Lider de parteneriat, implementează împreună cu ASOCIATIA MEGLINE, în calitate de Partener 1 si ASOCIATIA CENTRUL DE RESURSE SI FORMARE IN PROFESIUNI SOCIALE „PRO VOCATIE”, în calitate de Partener 2,  începând cu data de 01.04.2022 proiectul “ DIGICOMP – Competente digitale pentru angajați”, ID MySMIS 142597.
Proiectul este cofinanţat prin Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 3: Locuri de muncă pentru toţi, Obiectivul specific: 3.12: Îmbunătățirea nivelului de cunoștințe/ competențe/ aptitudini aferente sectoarelor economice/ domeniilor identificate conform SNC și SNCDI ale angajaților

Durata de implementare: Din 01.04.2022 până în data de 30.09.2023, pe parcursul a 18 de luni.

Obiectivul general al proiectului:
îmbunătățirea nivelului de cunoștințe/ competente/ aptitudini si creșterea performantelor profesionale pentru 320 persoane, având calitatea de angajați in întreprinderi din sectoarele economice cu potențial competitiv, respectiv din domeniile de specializare inteligenta (identificate si definite conform SNC 2015-2020/ SNCDI 2014-2020), prin furnizarea unor programe de formare in domeniul alfabetizării digitale si tehnologiei informației si comunicațiilor si a altor masuri relevante, inovatoare si durabile, in scopul creșterii șanselor de dezvoltare sustenabila si a gradului de adaptabilitate a activității la dinamica pieței muncii a Regiunilor Nord-Vest si Vest.

Grup țintă:
Grupul-țintă este alcătuit din 320 persoane (angajați ce provin din întreprinderi care își desfășoară sau care intenționează sa-si adapteze activitatea principala/ secundara intr-unul din sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC si in domeniile de specializare inteligenta conform SNCDI) din regiunile Nord-Vest (județele Bihor, Bistrița-Năsăud, Cluj, Maramureș, Satu-Mare, Sălaj) si Vest (județele Arad, Caras-Severin, Hunedoara, Timiș), din care 128 femei (40%) si 32 persoane cu vârsta intre 55-64 ani (10%).

Activitățile principale:
A.1. Organizarea si derularea de programe de formare profesionala in domeniul alfabetizării digitale si tehnologiei informației si comunicațiilor, pentru angajații din sectoarele economice cu potențial competitiv, la nivelul regiunilor Nord-Vest si Vest
A.2. Evaluarea si certificarea competentelor profesionale in domeniul alfabetizării digitale si tehnologiei informației si comunicațiilor, obținute pe cai non-formale și/sau informale, pentru angajații din sectoarele economice cu potențial competitiv, la nivelul regiunilor Nord-Vest si Vest
A.3. Sprijin personalizat acordat întreprinderilor care își desfășoară activitatea si/sau intenționează sa își adapteze activitatea in sectoarele economice cu potențial competitiv pentru elaborarea si organizarea de programe de învățare la locul de munca in domeniul alfabetizării digitale si tehnologiei informației si comunicațiilor, la nivelul regiunilor Nord-Vest si Vest
A.4. Organizarea si derularea unor masuri de conștientizare a angajatorilor privind îmbunătățirea competentelor digitale a angajaților pentru sectoarele economice cu potențial competitiv si domeniile de specializare inteligenta, identificate conform SNC/ SNCDI, la nivelul regiunilor Nord-Vest si Vest
A.5. Activități specifice managementului de proiect
A.6. Asigurarea suportului pentru funcționarea de ansamblu a proiectului.

Proiectul își asuma un număr de 320 de angajați care beneficiază de programe de formare, precum si un indicator de minimum 292 persoane care dobândesc o calificare/ care și-au validat competențele în sectoarele economice/ domeniile cu specializare inteligentă aferente SNC/ SNCDI la încetarea calității de participant. Din cele 320 persoane care vor beneficia de programe de formare in cadrul proiectului:
  • 110 angajați vor beneficia de program de formare a competentelor digitale de baza (34,37%),
  • 170 angajați vor beneficia de program de formare a competentelor digitale avansate (53,12%),
  • 40 angajați vor beneficia de program de formare a competentelor digitale dedicate specialiștilor din domeniul IT (12,50%);
  • 40 angajați vor beneficia si participa suplimentar la activități de evaluare si certificare a competentelor profesionale in domeniul alfabetizării digitale si tehnologiei informației si comunicațiilor, obținute pe cai non-formale si/sau informale (12,50%).
In plus, proiectul va contribui direct la atingerea următorilor indicatori asumați de România prin POCU:
  1. Întreprinderi sprijinite: 60 IMM-uri;
  2. Întreprinderi care introduc programe de învățare la locul de muncă, la 6 luni după finalizarea sprijinului: 60 IMM-uri.
Bugetul proiectului:
Valoarea totală a proiectului este de 4.821.456,65 lei, din care valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR/FC/FSE/ILMT este de 4.098.238,22 lei la care se adaugă valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național de 723.218,43 lei.

Mai multe detalii aici: https://unpr.ro/2022/04/16/invitatie-lansare-proiect-digicomp-competente-digitale-pentru-angajati-cod-proiect-142597/


Proiect co-finanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.