Competența face diferența! Proiect selectat în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă cofinanțat de Uniunea Europeană, din Fondul Social European


Proiect PARTENERIAT PENTRU DEZVOLTAREA SERVICIILOR SOCIALE IN CORBEANCA - cod SIPOCA/SMIS 896/151409

Beneficiar: Centrul de Resurse și Formare în Profesiuni Sociale Provocație

Obiectiv general
Optimizarea proceselor la nivelul autorității locale prin dezvoltarea de mecansime de cooperare între Primaria Corbeanca și organizațiile societății civile precum și implementarea unor măsuri de consultare a acestor organizații și a cetățenilor în procesul de identificare a priorităților de intervenție în domeniul social și planificarea strategică.

Obiective specifice
OS 1 – Creșterea capacității ONG-urilor și partenerilor sociali de a se implica în dezvoltarea serviciilor sociale la nivel local prin monitorizarea și evaluarea gradului în care se implementează măsurile și acțiunile stabilite prin strategii naționale/locale în domeniul vizat și propunerea de activități pentru aplicarea acestora.
OS 2 – Consolidarea colaborării între ONG-uri, comunitate și autoritatea locală prin dezvoltarea și operaționalizarea unui mecanism de consultare a acestor categorii cu privire la măsurile și acțiunile necesare pentru dezvoltarea serviciilor sociale la nivel local.
OS 3 – Dezvoltarea capacității ONG urilor și a altor parteneri sociali care activează în domeniul serviciilor sociale de a elabora și susține intiațive în vederea dezvoltării comunitare prin organizarea a 4 sesiuni de formare în domenii precum dezvoltarea strategică/comunitară, dezvoltarea serviciilor sociale, nediscrimiare și egalitate de șanse și management de proiect.
OS 4 – Promovarea și susținerea participării partenerilor sociali și a cetățenilor la dezvoltarea serviciilor sociale la nivel local prin organizarea unor workshopuri și ateliere de lucru care să susțină implicarea și participarea civică în formularea intervențiilor prioritare și elaborarea strategiilor la nivel local.

Activitățile proiectului:
A1     Managementul Proiectului
A2 Informare și publicitate
A3 Elaborarea unui mecanism de analiza si monitorizarea modului in care sunt implementate la nivel local masurile si actiunile prevazute de strategiile si procedurile nationale si locale, in domeniul social.
A4 Dezvoltarea si operationalizarea unui mecanism de colaborare intre autoritatatea locala, parteneri sociali si cetateni si de consolidare a dialogului care sa sustina dezvoltarea serviciilor sociale la nivel local.
A5 Organizarea si derularea a 4 sesiuni de formare pentru personalul din cadrul ONG urilor
A6 Organizarea si derularea a 10 intalniri cu membrii comunitatii in vederea promovarii participarii active si a voluntariatului.

Rezultate așteptate
Capacitate crescută a ONG-urilor și partenerilor sociali de a se implica în formularea și promovarea dezvoltăriii la nivel local.
  • Capacitate crescuta a ONG urilor și partenerilor sociali care activează în domeniul social de a monitoriza gradul de implementare a măsurilor și acțiunilor stabilite prin strategii locale/naționale în domeniul vizat.
  • Mecanism de consultare și cooperare între autoritatea locală și societatea civilă dezvoltat și operaționalizat
  • Nivel de competențe crescut pentru 80 de persoane din cadrul ONG urilor și partenerilor sociali în formularea și promovarea dezvoltării serviciilor sociale la nivel local și în domeniul egalității de șanse și nediscriminării.
  • 100 de cetățeni din comuna Corbeanca instruiți/informați cu privire la rolul activ pe care îl pot avea în dezvoltarea locală.
  • 20 persoane din cadrul ONG urilor sau a altor parteneri sociali implicați în formularea propunerilor pentru dezvoltarea serviciilor sociale la nivel local.
Durata proiectului: 12 luni (20.07.2022 – 19.07.2023)
Valoarea totală a proiectului: 362.298,98 lei (Valoare eligibilă nerambursabilă: 355.053,00 lei;
Valoare cofinanțare: 7245,98 lei)