Proiect co-finanțat din Programul Operațional Capital Uman 2014-2020


Uniunea Națională a Patronatului RomânAsociația ”Megline” și Asociația Centrul de Resurse şi Formare în Profesiuni Sociale PRO Vocație” implementează în regiunile NE si SE proiectul POCU/860 /3/12 -142924 -digital IMMotion..

Proiectul este cofinanţat prin Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 3: Locuri de muncă pentru toţi, Obiectivul specific: 3.12: Îmbunătățirea nivelului de cunoștințe/ competențe/ aptitudini aferente sectoarelor economice/ domeniilor identificate conform SNC și SNCDI ale angajaților

Obiectivul general al proiectului este îmbunătățirea nivelului de cunoștințe/competențe/
aptitudini și creșterea performanțelor profesionale pentru 320 persoane, având calitatea deangajați în întreprinderi din sectoarele economice cu potențial competitiv, respectiv din domeniile de specializare inteligentă (identificate și definite conform SNC 2015-2020/SNCDI 2014-2020), prin furnizarea unor programe de formare în domeniul alfabetizarii digitale și tehnologiei informației și comunicațiilor și a altor măsuri relevante, inovatoare și durabile, în scopul creșterii șanselor de dezvoltare sustenabilă și a adaptabilității activității la dinamica pieței muncii a Regiunilor Sud- Est și Nord-Est.

Proiectul se adresează întreprinderilor care își desfășoară activitatea și/sau intenționează să își adapteze activitatea în sectoarele economice cu potențial competitiv/domeniile de specializare inteligentă conform SNC/ SNCDI și au punct de lucru în una din regiunile vizate.

Proiectul vizează selecția a 60 de întreprinderi de tip IMM la nivelul regiunilor de dezvoltare Nord-Est si Sud-Est, sprijinirea a 60 IMM în elaborarea/introducerea unor programe de învatare la locul de muncă în domeniul alfabetizarii digitale/TIC șia a unor documente/măsuri specifice care includ sprijinirea Industriei 4.0, gestionarea resurselor, utilizareaTIC, în vederea asigurării echilibrului dintre dezvoltarea sustenabilă a capitalului uman, mediul înconjurător și creșterea economică durabilă.

Proiect este co-finanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.