24 Feb
24Feb

INVITAŢIE DE PARTICIPARE Servicii de analize medicale pentru beneficiarii Centrului Comunitar Integrat din Comuna Augustin creat în cadrul  proiectului "AUGUSTIN – ABORDARE INTEGRATĂ PENTRU ȘANSE EGALE ȘI PROSPERITATE", POCU/ 138/ 4/1/ 113907   Cod CPV: 85148000-8 – Servicii de analize medicale  Denumirea Autorităţii Contractante: Asociația Centrul de Resurse și Formare în Profesiuni Sociale (CRFPS) Pro Vocație are sediul în București - Bld. Ghencea, nr. 24, sector 6, Bucuresti,  Cod postal:  061694, Tara: Romania, Punct de contact și punct de lucru: Bucuresti, str Dornei, nr 53, sector 1, Telefon: 0213124060, Fax: 0213131684, E-mail: office@provocatie.ro. Obiectivul general al contractului: Procedura  este aplicată în vederea atriburii contractului de achiziție publică având drept obiect achiziția de servicii de analize medicale pentru beneficiarii Centrului Comunitar Integrat din Comuna Augustin creat în cadrul  proiectului "AUGUSTIN – ABORDARE INTEGRATĂ PENTRU ȘANSE EGALE ȘI PROSPERITATE", POCU/ 138/ 4/1/ 113907             Atribuirea contractului de achiziție publică care formează obiectul prezentei proceduri este necesară în vederea realizării activităților de care autoritatea contractantă este responsabilă în cadrul proiectului POCU/ 138/ 4/1/ 113907 "AUGUSTIN – ABORDARE INTEGRATĂ PENTRU ȘANSE EGALE ȘI PROSPERITATE" cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, respectiv pentru implementarea subactivității 6.3 Furnizarea de servicii medicale si alte servicii suport în cadrul proiectului "AUGUSTIN – ABORDARE INTEGRATĂ PENTRU ȘANSE EGALE ȘI PROSPERITATE", POCU/ 138/ 4/1/ 113907 și pentru atingerea indicatorilor de realizare 4S43 - Persoane aflate în risc de sărăcie şi excluziune socială din comunitățile marginalizate care beneficiază de servicii integrate, 4S44.1 -  Servicii la nivelul comunităților marginalizate aflate în risc de sărăcie şi excluziune socială care beneficiază de sprijin, din care: - Din zona rurală, 4S44.2, Servicii la nivelul comunităților marginalizate aflate în risc de sărăcie şi excluziune socială care beneficiază de sprijin, din care: - Servicii medicale, 4S39.1 - Servicii funcționale oferite la nivelul comunităților marginalizate aflate în risc de sărăcie şi excluziune socială, din care: - Din zona rurală, 4S39.2. - Servicii funcționale oferite la nivelul comunităților marginalizate aflate în risc de sărăcie şi excluziune socială, din care: - Servicii medicale.. Modalitatea de dobândire este achizitia serviciilor medicale. Durata contractului este pentru o perioadă de 15 de luni, cu posibilitatea de prelungire printr-un act adițional în situația în care se impune acest lucru Durata contractului : 15 luni de la data semnării acestuia de către părți, cu posibilitatea de prelungire printr-un act aditional. Valabilitatea ofertelor: 90 zile, de la data limita de depunere a ofertelor Valoarea totală estimata a contractului:  260,350.00 lei, exclusiv TVA. Procedura aplicată: procedură proprie Data limită şi locul pentru depunerea ofertelor: 8.03.2022, ora: 12:00 la punctul de lucru situat in  Bucuresti, str Dornei, nr 53, sector 1. Operatorii economici interesati pot solicita clarificari cu privire la documentatia de atribuire pana la data de 2.03.2022, ora 14:00, la adresa de email: office@provocatie.ro Solicitarile de clarificari depuse dupa termenul mentionat mai sus nu vor fi luate in considerare. Răspunsul la solicitările de clarificări va fi publicat pe site-ul CRFPS Pro Vocație, la pagina: https://www.provocatie.ro Criteriul de atribuire: Se aplica criteriul de atribuire cel mai bun raport calitate-pret pentru determinarea ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic. Detalierea acesteia se regaseste in caietul de sarcini . Persoana de contact: Amalia Ciobanu, E-mail: office@provocatie.ro, Telefon: 0213124060

Mai multe informatii, aici:

invitatie servicii medicale_24.02.2022.docx

formulare servicii medicale.doc

Caiet de sarcini_servicii medicale_24.02.2022.pdf


Comentarii
* E-mailul nu va fi publicat pe site.