04 Feb
04Feb

INVITAŢIE DE PARTICIPARE Servicii de catering  în vederea furnizării unor pachete tip „hrană”  pentru participanții la programele de formare desfășurate în cadrul  proiectului "AUGUSTIN – ABORDARE INTEGRATĂ PENTRU ȘANSE EGALE ȘI PROSPERITATE", POCU/ 138/ 4/1/ 113907     Cod CPV: 55520000-1 – Servicii de catering

Denumirea Autorităţii Contractante: Asociația Centrul de Resurse și Formare în Profesiuni Sociale (CRFPS) Pro Vocație are sediul în București - Bld. Ghencea, nr. 24, sector 6, Bucuresti,  Cod postal:  061694, Tara: Romania, Punct de contact și punct de lucru: Bucuresti, str Dornei, nr 53, sector 1, Telefon: 0213124060, Fax: 0213131684, E-mail: office@provocatie.ro. Obiectivul general al contractului este achiziționarea de servicii de catering în vederea furnizării unor pachete tip „hrană”  pentru participanții la programele de formare desfășurate în cadrul  proiectului "AUGUSTIN – ABORDARE INTEGRATĂ PENTRU ȘANSE EGALE ȘI PROSPERITATE", POCU/ 138/ 4/1/ 113907             

Atribuirea contractului de achiziție publică care formează obiectul prezentei proceduri este necesară în vederea realizării activităților de care autoritatea contractantă este responsabilă în cadrul proiectului POCU/ 138/ 4/1/ 113907 "AUGUSTIN – ABORDARE INTEGRATĂ PENTRU ȘANSE EGALE ȘI PROSPERITATE" cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, respectiv pentru stimularea prezenței beneficiarilor din cadrul proiectului la programele de formare profesională desfășurate în cadrul subactivității 3.3. Derularea sesiunilor de formare initiere/calificare/specializare/perfectionare  în cadrul proiectului "AUGUSTIN – ABORDARE INTEGRATĂ PENTRU ȘANSE EGALE ȘI PROSPERITATE" și creşterea gradului de ocupabilitate din Comuna Augustin prin îmbunătăţirea abilităţilor şi competenţelor necesare pe piaţa muncii, inclusiv programe de formare în vederea achiziţionării de competenţe adresate unui numar de 340 de persoane, cresterea numarului de persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala din comunitatile marginalizate cu populatie de etnie roma (Comuna Augustin) care dobandesc o calificare in urma activitatilor de formare profesionala adresata unui numar de 340 persoane și îmbunătăţirea alfabetizării digitale a populaţiei din comunităţile dezavantajate (Comuna Augustin) prin susţinerea unui program de initiere competente informatice adresat unui numar de 280 de persoane. Atribuirea contractului de achizitie publica in cauza este necesara, de asemenea pentru buna desfasurare a subactivității 3.3. Derularea sesiunilor de formare initiere/calificare/specializare/perfectionare și pentru atingerea i indicatorului de rezultat 4S37 Persoane aflate în risc de sărăcie şi excluziune socială din comunitățile marginalizate care dobândesc o calificare la încetarea calității de participant. 

Durata contractului : 15 luni de la data semnării acestuia de către părți, cu posibilitatea de prelungire printr-un act additional. 

Valabilitatea ofertelor: 90 zile, de la data limita de depunere a ofertelor 

Valoarea totală estimata a contractului:  546.993,85 lei, exclusiv TVA. 

Procedura aplicată: procedură proprie 

Data limită şi locul pentru depunerea ofertelor: 15.02.2022, ora: 12:00 la punctul de lucru situat in  Bucuresti, str Dornei, nr 53, sector 1. Operatorii economici interesati pot solicita clarificari cu privire la documentatia de atribuire pana la data de 09.02.2022, ora 14:00, la adresa de email: office@provocatie.ro Solicitarile de clarificari depuse dupa termenul mentionat mai sus nu vor fi luate in considerare. Răspunsul la solicitările de clarificări va fi publicat pe site-ul CRFPS Pro Vocație, la pagina http https://www.provocatie.ro/ 

Criteriul de atribuire: Se aplica criteriul de atribuire cel mai bun raport calitate-pret pentru determinarea ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic. Detalierea acesteia se regaseste in caietul de sarcini . 

Persoana de contact: Amalia Ciobanu , E-mail: office@provocatie.ro , Telefon: 0213124060

DOCUMENTATIA, AICI:

invitatie_participare_234_4.02.2022.pdf

formulare catering_.doc

caiet de sarcini_hrana_233_4.02.2022.pdf

Comentarii
* E-mailul nu va fi publicat pe site.